DK case study: Strategisk Energiplanlægning i Hovedstadsregionen

Af Morten Jørgensen, Projektkoordinator, Gate 21

Energi på Tværs 2Det strategiske energiplanlægningsprojekt ”Energi på Tværs” har haft til formål at etablere enighed blandt alle relevante interessenter i regionen om en samordnet omstilling til et fossilfrit samfund senest i 2050. For at nå dette mål på den mest energieffektive måde har de medvirkende partnere analyseret en række scenarier med forskellige kombinationer af vedvarende energi, inkl. vind, biomasse og sol.

Projektet resulterede i følgende konklusioner:

  1. Det er muligt og ønskværdigt at omstille el- og varmeforsyningssektorerne til fossilfri drift i 2035;
  2. Senest i 2020 vil det være muligt at reducere bruttoenergiforbruget med 6,3% sammenlignet med 2012 (gennemsnitlig reduktion på 0,8% per år), og CO2 emissionen kan reduceres med tæt ved 27%;
  3. Det vil være nødvendigt årligt at investere 10-15 milliarder kr. i energisektorens infrastruktur i de kommende år;
  4. Disse investeringer skal udføres af de involverede parter i tæt koordination mhp. at nå det fælles mål;
  5. De samlede omkostninger for samfundet for at nå den nødvendige omstilling til vedvarende energi vil være af samme størrelsesorden, som ved en fortsat forsyning med fossile brændsler.

Energi på Tværs

Det har været en lang og kompleks proces med aktiv deltagelse af alle relevante interessenter, som alle viste stor motivation i retning af at nå det fælles mål om et fossilfrit samfund. Repræsentanter fra de 29 kommuner, den regionale myndighed og fra energiselskaberne samledes til flere møder, hvor forudsætningerne for energivisionen blev grundigt diskuteret. Embedsmænd, tekniske specialister og konsulenter har holdt møder i udvalgte temagrupper for at diskutere tekniske og økonomiske detaljer, og til sidst mødtes borgmestre fra de fleste af de 29 kommuner og blev enige om den fælles energivision og rammerne for denne visions udmøntning.

Translated from the final SUSREG report, page 8.