CZ case study: Případová studie Brno, Bronx

BY JIŘI CIHLÁŘ AND JARMILA HAZUKOVÁ (DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O.) IN COOPERATION WITH KAREL BARINKA, SENIOR CONSULTANT, IURS, Z.S., CZECH REPUBLIC

Takzvaný Bronx je situovaný ve dvou městských částech nedaleko centra města.Celková výměra tohoto území je 40ha, vč.bývalé věznice, kde nyní Město Brno plánuje realizaci Kreativního centra. Celé území Bronxu má převážně smíšený způsob využití, převážně se zástavbou vícepodlažných bytových domů z poloviny 20.stol. Městský projekt tzv.udržitelné regenerace je rovněž zaměřen na kompletní zkvalitnění této dnes sociálními problémy postižené části města.

street view brno bronx 1

Cílem studie bylo nalezení směru možného rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových budov a způsobu pokrývání jejich energetických potřeb v souladu s principy energeticky šetrné a trvale udržitelné výstavby. Jako indikátor udržitelného rozvoje byl v souladu s evropským projektem, jehož je studie součástí, zvolena produkce emisí oxidu uhličitého CO2 resp. dosažení stavu, který se označuje jako CARBON-ZERO. Jako pilotní etapa, na které byl vytvořen výpočtový model a nalezeny cesty řešení, byla zvolena část území označovaná jako Brněnský Bronx. Jedná se o velmi různorodé, hustě zastavěné území v intravilánu města. Lokalita je vhodná jako modelová, protože je v ní široký rozptyl způsobu užívání budov i typů spotřeby energie.

street view brno bronx 2V rámci studie byla vytvořena kalkulace stávající spotřeby energie lokality a její struktury s ohledem na profily užívání budov – bydlení, administrativa, výroba atd. Při výpočtu nebylo vycházeno z reálně naměřených hodnot, které nejsou k tomuto účelu vhodné, ale z tzv. typického užívání budov. Stávající energetická spotřeba není ničím výjimečná z pohledu energetické náročnosti je v budovách velký rozptyl od zanedbaných, cihlových, nezateplených až po téměř novostavby nebo zateplené objekty po kompletní rekonstrukci. V lokalitě se nevyskytují žádné budovy, které by měly nízkoenergetický nebo pasivní standard s nadstandardními tepelně technickými vlastnostmi nebo pokročilými technologiemi. V lokalitě je obsažena výroba (areál pekáren), která má výrazně odlišnou strukturu spotřeby – vysoká spotřeba tepla v technologii. V lokalitě je také obsažen rozsáhlý historický objekt, který je v současnosti využíván pouze omezeně a počítá se s ním pro tzv. Kreativní centrum Brno. Lokalita je připojena k systému dálkového tepla, ale pokrytí není příliš vysoké – cca 27% celkové spotřeby. Většinově jsou zastoupeny domovní kotelny příp. lokální topidla na zemní plyn. Do kalkulace výchozího stavu bylo uvažováno i s parametry systému dálkového tepla – ztráty v rozvodech, účinnost výroby zdrojů apod. Zdroje dálkového tepla spalují převážně zemní plyn, určitý podíl je pokryt ze spalovny komunálního odpadu. V cílovém stavu bylo dosaženo výrazného snížení spotřeby energie jak díky stavebním opatřením jako zateplování budov, tak díky zvýšení účinnosti výroby a distribuce energie. V rámci studie byla navržena konkrétní opatření, která budou směřovat k energetickým úsporám a vyčísleny očekávané přínosy do jednotlivých spotřeb – vytápění, ohřev teplé vody, chlazení, osvětlení apod.

street view brno bronx 3Byly řešeny možnosti zásobování lokality progresivními zdroji energie, které mají velmi nízké nebo žádné emise oxidu uhličitého. Primárně byla preferována výroba energie v lokalitě obnovitelnými zdroji – navrženy solární kolektory pro ohřev vody a výrobu elektřiny. Možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů v lokalitě jsou poměrně omezené. Bylo zvoleno řešení pomocí připojení zbývajících objektů na systém dálkového tepla, který v cílovém stavu umožňuje ve větším rozsahu spalování dřevní štěpky nebo slámy a současnou, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Stavu ZERO-CARBON bylo dosaženo výpočtově pomocí kompenzace zbytkové produkce CO2 v teplárenských zdrojích vyrobenou elektřinou při kogeneraci. Výsledek je potom nulová uhlíková bilance lokality jako celku z pohledu veškerých energetických potřeb.

Popis postupu:

  1. krok: odhad současné potřeby energií ve stávajících budovách (většina budov je z 1.pol.20.stol., s poměrně značnou hustotou zastavění) dle funkční struktury a profilu uživatelů.
  2. krok: Návrh technických opatření na budovách (tepelné izolace, výměna oken, dveří, apod.). Pro nové budovy byl uvažován standard pasivního domu.
  3. krok: Návrh optimalizace systém dodávek energií, řešené území je napojeno na městský systém centrálního zásobování teplem (převážně spalování odpadů a plyn).
  4. krok: Posouzení možností využití obnovitelných zdrojů energie v místě dostupných (zejména solární energie).
  5. krok: Návrh dalších kroků, systém hromadné a individuálné dopravy, regenerace veřejného prostoru, městská zeleň, apod.

PHOTOVOLTAIC AND THERMIC PANELS ON ROOFS, POTENTIAL LOCATIONS

Zpracoval: Jiří Cihlář a Jarmila Hazuková (DEA Energetická agentura, s.r.o.), spolupráce Karel Bařinka (IURS, z.s.)

PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTU SUSREG ENERGETICKY UDRŽITELNÉ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ (746.4 KiB)
Postavení obnovitelných zdrojů v Územní energetické koncepci kraje Vysočina (1.9 MiB)

Translated from the final SUSREG report, page 16, 17.