CZ case study: Případová studie kraje Vysočina – Integrace obnovitelných zdrojů energie z regionální perspektivy

BY ONDREJ NEMEC / JAROSLAV EMMER, ENERGY CONSULTANTS, ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY, CZECH REPUBLIC

Česká republika se skládá ze 14 krajů včetně kraje Vysočina. Vysočina se nachází uprostřed území České republiky. Kraj Vysočina je z hlediska kvality životního prostředí na vysoké úrovni a je jedním z nejčistších region v České republice. V kraji Vysočina je velmi rozšířeno využití systému dálkového zásobování teplem (SZT) nicméně největší podíl na výrobě energie v region má jaderná elektrárna Dukovany.

Kraj Vysocina1

Kraj Vysocina 2Cílem studie je integrace obnovitelných zdrojů energie do udržitelného vývoje územního plánování a do návrhů energetických konceptů pro kraj Vysočina. Nejdůležitější součástí integrace je osvěta a zvýšení povědomí o obnovitelných zdrojích energie a to především mezi regionálními autoritami a dalšími stakeholdery. To povede k zapojení obnovitelných zdrojů energie v regionu. Zástupci Krajského úřadu kraje Vysočina byli proškoleni v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V rámci spolupráce EAV a kraje Vysočina byly zorganizovány dva semináře především pro zaměstnance Krajského úřadu, stavebních úřadů a urbanistů. Tento typ osvěty byl také proveden v několika veřejných budovách a to včetně základních škol. Na základě těchto aktivit byl udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů energie zapojen do návrhu aktualizace územní energetické koncepce kraje Vysočina. Pozitivní dopad a nárůst využití obnovitelných zdrojů vede v dalších letech je patrný z následujícího grafu.

Využití obnovitelných zdrojů a budoucí vývoj [TJ rok]

Postup:

Krok 1 – Vyhodnocení stávající situace využití obnovitelných zdrojů energie v kraji Vysočina.

Nezbytná data byla získána na základě seminářů a setkání se zástupci obcí, místními podnikateli a zástupci regionálních autorit. Další data byla získána z Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu, Energetického regulačního úřadu a Ministerstva životního prostředí.

Krok 2 – Vytápění a příprava teplé vody v budovách v kraji Vysočina ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Největší překážkou využití obnovitelných zdrojů jsou pořizovací náklady, z tohoto důvodu jsou obnovitelné zdroje energie v České republice podporovány několika dotačními tituly. Ve veřejném sektoru jsou to dotace poskytované Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. V soukromém sektoru poskytují dotace Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu. Pro rodinné domy je to program Nová zelená úsporám a pro podnikatele je to Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Krok 3 – Elektřina v kraji Vysočina z obnovitelných zdrojů energie.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se masově rozšířila v letech 2009 – 2011, kdy byl silně dotován výkup energie z fotovoltaických článků. To způsobilo obrovský nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren. Vzhledem k tomu, že podpora výkupních cen byla neúměrně vysoká, došlo k pravému opaku, kdy podpora výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů byla silně zredukována. Výsledkem bylo zastavení rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie. Současná situace vyžaduje obnovení investic do rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie v kraji Vysočina a celé České republice. Tentokrát však udržitelným způsobem.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie – Technická řešení v kraji Vysočina

Systémy dálkového zásobování teplem využívají především energii biomasy pro vytápění a přípravu teplé vody. V rodinných domech je v kraji Vysočina také hojně využívána energie biomasy doplněná o solární panely pro ohřev vody. Postupně se také projevuje trend využití energie okolního prostředí prostřednictvím tepelných čerpadel. V podmínkách České republiky jsou to především tepelná čerpadla vzduch – voda.

Translated from the final SUSREG report, pages 14-15.